OCHRANAÚDAJŮ.

POVINNOSTI PODÁVAT INFORMACE PODLE ČL. 13 GDPR


Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen „údaje") proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o zpracování vašich údajů v naší společnosti a o nárocích a právech na ochranu osobních údajů, na které máte nárok ve smyslu čl. 13 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR).

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Správcem je
Inotech Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3
92507 Nabburg

Tel: 09433-2400-0
E-Mail: info@inotech.de

Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti je
Richard Söldner
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

E-Mail: rs@projekt29.de
Tel.: 0941-2986930

2. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí?

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi v souvislosti se zahájením nebo zpracováním smlouvy, na základě souhlasu nebo v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání u nás, popř. v souvislosti s vaším zaměstnáním u nás.


K osobním údajům patří:
Vaše základní/kontaktní údaje, u zákazníků např. jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

V uchazečů o práci a zaměstnanců se jedná například o jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje ze životopisu a pracovních posudků, bankovní údaje, náboženskou příslušnost, fotografie.

V obchodních partnerů se jedná například o označení jejich zákonných zástupců, název společnosti, identifikační číslo v obchodním rejstříku,, daňové identifikační číslo, číslo provozu, adresa, kontaktní údaje kontaktních osob (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

V návštěvníků naší společnosti je to jméno a podpis.

V novinářů se jedná o jméno a příjmení, e-mailovou adresu a faxové číslo.

V účastníků her o ceny je to jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Kromě toho zpracováváme také následující ostatní osobní údaje:

 • informace o povaze a obsahu údajů ve smlouvách, údaje v objednávkách, údaje o obratu a příjmech, o historii zákazníků a dodavatelů a o dokumentech ke konzultacím,
 • údaje o reklamě a prodeji,
 • informace z vaší elektronické korespondence s námi (např. IP adresa, přihlašovací údaje),
 • další údaje, které jsme od vás obdrželi v průběhu našeho obchodního vztahu (např. při jednání se zákazníky),
 • údaje, které sami generujeme z kmenových/kontaktních údajů a z dalších údajů, například prostřednictvím analýz potřeb zákazníků a potenciálu zákazníků,
 • dokumentace vašeho prohlášení o souhlasu se zasíláním např. newsletterů.
 • fotografování v rámci akcí.

 • Soubory protokolu serveru:

  Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • datum a čas požadavku
 • název požadovaného souboru
 • stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • úplná IP adresa žádajícího počítače
 • objem přenesených dat

 • Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

  Z důvodů technické bezpečnosti, zejména kvůli obraně proti pokusům o útoky na náš webový server, ukládáme tyto údaje po krátkou dobu. Na základě těchto údajů nelze vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po sedmi dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné zjistit spojení s konkrétním uživatelem. Kromě toho jsou údaje zpracovávány anonymně pro statistické účely; nejsou porovnávány s jinými údaji, ani předávány třetím stranám, a to ani ve výpisech.

  3. Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány?

  Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 v platném znění:

 • pro plnění (před)smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR):
 • Zpracování vašich údajů probíhá pro zpracování smluv online nebo v některé z našich poboček, pro zpracování smluv vašich zaměstnanců v naší společnosti. Údaje jsou zpracovávány zejména při zahájení obchodování a při plnění smluv s vámi.

 • pro plnění právních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR):
 • Zpracování vašich údajů je nezbytné pro účely plnění různých zákonných závazků, např. z německého obchodního zákoníku nebo z německého daňového řádu.

 • z důvodu ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR):
 • Na základě zvážení zájmů může zpracování údajů probíhat i nad rámec vlastního plnění smlouvy z důvodu ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran. Ke zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů dochází například v následujících případech:
 • reklama nebo marketing (viz č. 4),
 • opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb a produktů;
 • řízení databáze zákazníků v rámci celého koncernu za účelem zlepšení služeb zákazníkům
 • v rámci právního stíhání
 • zasílání informací a tiskových zpráv nepodporujících odbyt.

 • v rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR):
 • Pokud jste nám dali souhlas ke zpracování svých údajů, např. pro zasílání našeho newsletteru, zveřejňování fotografií, her o ceny atd.

  4. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

  Proti použití svých osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku, a to buď jako celek, nebo pro jednotlivá opatření, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Na základě zákonných předpokladů § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG) jsme oprávněni použít e-mailovou adresu, kterou jste nám uvedli při uzavírání smlouvy, k přímé reklamě pro vlastní obdobné zboží nebo služby. Tato produktová doporučení od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru. Pokud si nepřejete dostávat od nás taková doporučení e-mailem, můžete kdykoli vznést námitku proti používání své adresy pro tento účel, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. K tomuto účelu postačí oznámení v textové podobě. V každém e-mailu je samozřejmě vždy uveden odkaz pro odhlášení.

  5. Jsem povinen poskytnout údaje?

  Zpracování vašich údajů je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme muset zpravidla uzavření smlouvy odmítnout nebo nebudeme moci plnit již uzavřenou smlouvu, a proto ji budeme muset ukončit. Nejste však povinni udělit souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní pro plnění smlouvy nebo které nejsou vyžadovány ze zákona.

  6. Kdo obdrží mé údaje?

  Pokud využíváme poskytovatele služeb ve smyslu zpracovatele, zůstáváme i nadále odpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji nakládali důvěrně a aby je zpracovávali pouze v rámci poskytování služeb. Námi pověření zpracovatelé obdrží vaše údaje, pokud tyto údaje potřebují pro plnění své příslušné služby. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a zabezpečení našeho IT systému, a také o vydavatele reklamy a adres pro vlastní reklamní kampaně. Vaše údaje budou zpracovány v naší databázi zákazníků. Databáze zákazníků podporuje zvyšování kvality stávajících údajů o zákaznících (očištění od duplicit, přesunutých/zmizelých ukazatelů, opravy adres) a umožňuje obohacení o údaje z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou poskytovány k dispozici společnostem v koncernu, pokud je to nezbytné pro zpracování smlouvy. Údaje o zákaznících jsou ukládány odděleně pro každou společnost zvlášť, přičemž naše mateřská společnost působí jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti. V případě zákonného závazku a v souvislosti s právním stíháním mohou být příjemci vašich údajů úřady a soudy, jakož i externí auditoři. Kromě toho mohou být příjemci vašich údajů pojišťovny, banky, informační kanceláře a poskytovatelé služeb za účelem zahájení a plnění smluv.

  7. Jak dlouho budou moje data uložena?

  Vaše údaje zpracováváme až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platných zákonných lhůt pro uchovávání (např. podle německého obchodního zákoníku, německého daňového zákoníku nebo německého zákona o pracovní době); kromě toho až do ukončení případných právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

  8. Jsou osobní údaje předávány do třetí země?

  Zásadně nepředáváme žádné údaje do třetí země. K předání dochází v jednotlivých případech pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, na základě standardních smluvních doložek, příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

  9. Zabezpečení

  Zavedli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Všichni naši pracovníci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před svým přenosem zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše preventivní bezpečnostní opatření přitom podléhají neustálému procesu zdokonalování a naše prohlášení o ochraně údajů jsou neustále revidována. Ujistěte se prosím, že máte nejnovější verzi.

  10. Kontaktní formulář

  Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z formuláře dotazů, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazů a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dál. Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou tak dlouho, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

  11. Žádosti o místo

  V rámci procesu podávání žádostí o místo shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou veškeré informace, na jejichž základě lze vyvodit závěry o vašich osobních nebo faktických poměrech nebo které umožňují vaši identifikaci. Pro automatizované zpracování vaší žádosti budou shromažďovány a zpracovávány následující údaje:

 • jméno, příjmení, adresa, e-mail, datum narození, oslovení, telefonní číslo, země bydliště a státní příslušnost
 • další otázky v závislosti na příslušném výběrovém řízení (např. řidičský průkaz)
 • životopis, zejména informace o odborné praxi a vzdělání
 • kompetence a znalosti pro inzerovanou pozici
 • fotografie k žádosti o místo
 • kvalifikace, ocenění a jazykové znalosti
 • motivační dopis
 • soubory a dokumenty, které nám chcete zaslat nebo nahrát v souvislosti se svou žádostí o místo

 • Poskytnutím údajů žadatele o místo udělujete jako žadatel o místo souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pro zpracování vaší žádosti o místo nebudou vyžadovány žádné informace, které nelze zpracovávat podle obecného zákona o rovném zacházení (mimo jiné se jedná o údaje o rase, etnickém původu, pohlaví, zdravotním postižení, náboženském vyznání a světovém přesvědčení nebo o věku).
  Žádáme vás, abyste neuváděli žádné informace, které jsou z hlediska zákona o rovném zacházení pro zpracování vaší žádosti irelevantní (mimo jiné o nemocech, těhotenství, členství v odborech a o sexuálním životu). Nesdělujte prosím žádný obsah, který by mohl například porušovat autorská práva nebo tiskové právo třetích stran.

  12. Soubory cookie

  Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace do vašeho počítače, a to ve formě souborů cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou přenášeny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a jsou ukládány na jeho pevném disku. Ukládá se přitom pouze adresa internetového protokolu - žádné osobní údaje. Tato informace, která je uložena v souborech cookie, umožňuje to, abyste byli při příští návštěvě našich webových stránek automaticky rozpoznáni, což vám usnadní jejich používání. Naše webové stránky můžete samozřejmě navštívit i bez akceptování souborů cookie. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě rozpoznán, používání souborů cookie můžete také odmítnout tak, že změníte nastavení prohlížeče na „odmítat soubory cookie". Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze svého příslušného prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie odmítnete, může dojít k omezení používání některých oblastí našich webových stránek.

  13. Služby třetích stran

  Google Web Fonts
  Google Web Fonts (http://www.google.com/webfonts/) se používají ke zlepšení vizuální prezentace různých informací na našich webových stránkách. Webové fonty se přitom při vyvolání stránky přenesou do mezipaměti prohlížeče, aby mohly být použity pro zobrazení. Pokud prohlížeč nepodporuje webové fonty Google nebo k nim znemožní přístup, text se zobrazí standardním písmem. Při vyvolání stránky se pro návštěvníka webu neukládají žádné soubory cookie. Data, která jsou přenášena v souvislosti se zobrazením stránky, jsou odesílána na domény specifické pro daný zdroj, jako je fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nejsou spojovány s údaji, které mohou být shromažďovány nebo používány v souvislosti se souběžným používáním ověřených služeb Google, jako je například Gmail.

  Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se písma nenačítala ze serverů Google (např. instalací doplňků, jako je NoScript nebo Ghostery pro Firefox). Pokud váš prohlížeč nepodporuje Google Fonts nebo jste znemožnili přístup k serverům Google, text se zobrazí ve standardním písmu systému. Informace k podmínkám ochrany osobních údajů Google Webfonts naleznete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

  Informace k prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a k podmínkám používání služby Google lze získat přímo od společnosti Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

  Mapy Google
  Tyto webové stránky používají Mapy Google k zobrazování map a k vytváření plánů pro příjezd. Mapy Google provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Používáním Map Google na této webové stránce souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromažďovaných údajů a údajů, které jste poskytli společnosti Google, některému z jejích zástupců nebo třetím stranám.

  Podmínky používání Map Google naleznete zde.

  Prohlášení o ochraně osobních údajů v Mapách Google si můžete prohlédnout zde.

  14. Jaká mám práva na ochranu údajů?

  Máte kdykoli právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a podání stížnosti podle předpokladů práva na ochranu osobních údajů.

  Právo na informace:
  Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

  Právo na opravu:
  Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění.

  Právo na výmaz:
  Můžete požadovat, abychom vaše údaje vymazali, pokud je zpracováváme protiprávně nebo pokud zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů na ochranu. Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému vymazání, např. v případě zákonem upravených povinností k uchovávání.

  Bez ohledu na výkon vašeho práva na výmaz vymažeme vaše údaje okamžitě a úplně tehdy, pokud v tomto ohledu neexistuje žádná právní nebo zákonná povinnost údaje uchovávat.

  Právo na omezení zpracování:
  Můžete nás požádat o omezení zpracování svých údajů, pokud

 • popřete správnost údajů, a to po dobu, která nám umožní ověřit správnost údajů.
 • zpracování údajů je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz a místo toho požádáte o omezení používání údajů,
 • údaje již nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale vy je stále potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování údajů.


 • Právo na přenositelnost údajů:
  Můžete nás požádat, abychom vám poskytli k dispozici vaše údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a abychom vám umožnili předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili, za předpokladu, že

 • tyto údaje zpracováváme na základě vámi uděleného a odvolatelného souhlasu, nebo za účelem plnění smlouvy mezi námi, a
 • toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
 • pokud je to technicky proveditelné, můžete nás požádat, abychom vaše údaje předali přímo jinému správci.


 • Právo vznést námitku:
  Pokud zpracováváme vaše údaje z důvodu oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoli vznést námitku; to by platilo i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Vaše údaje pak nebudeme dále zpracovávat, ledaže můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování svých údajů pro účely přímé reklamy můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodu.

  Právo podat stížnost:
  Pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu osobních údajů, prosíme vás, abyste nás kontaktovali, abychom vám mohli objasnit případné otázky. Samozřejmě máte také právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, tedy na příslušný státní úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv vůči nám, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace k potvrzení vaší identity.


  INOTECH Kunststofftechnik GmbH
  Boschstraße 3
  92507 Nabburg
  Deutschland

  Tel: +49 94 33 – 24 00 -0
  Fax: +49 94 33 – 24 00 -40

  Úřední hodiny
  08:00 bis 12:00 Uhr
  12:30 bis 16:00 Uhr

  E-mailem: info@inotech.de
  INOTECH CR spol s.r.o.
  Oldrichov 73
  34701 Tachov
  Tschechien

  Tel.: +420 374 – 2199 -40
  Fax: +420 374 – 2199 -15

  Úřední hodiny
  08:00 bis 12:00 Uhr
  12:30 bis 16:00 Uhr

  Mail: info@inotech.cz
  INOTECH BG EOOD
  Stopanski dvor 2
  4197 Stroevo
  Bulgaria

  Tel: +359 885 365 913

  Úřední hodiny
  08:00 bis 12:00 Uhr
  12:30 bis 16:00 Uhr

  E-mailem: kerekova.zdravka@inotech.de
  Inotech_Logo_RGB
  cs_CZCzech